Szilánkok - Irodalmi évfordulók Batsányi János
Dátum: Június 16, vasárnap, 22:31:16
Téma: Irodalom tudástár


250 éve született Batsányi János
Tapolcán 1763. május 9-én Kispolgári családban.

250 éve született Batsányi János
1763. május 9-én Kispolgári családban Tapolcán született. Gimnáziumi tanulmányait Keszthelyen, Veszprémben és Sopronban végezte. 1783-tól Pesten, a piaristáknál tanult Költői tehetsége korán megmutatkozott, ekkoriban már nemcsak magyarul, de latinul, németül és franciául is írt verseket. Pesti éveiben a neves költő Orczy Lőrinc házában élt, a költő egyik fiának házitanítója volt. Itt került először kapcsolatba a korabeli értelmiség jeles képviselőivel. A család mindig támogatta.
1785-től Kassán kamarai hivatalnok. Baráti Szabó Dáviddal és Kazinczy Ferenccel itt alapította meg 1787-ben a Kassai Magyar Társaságot, melyet az első magyar irodalmi társaságként tartunk számon, s amelyhez - az ország egész területéről - sok további író, költő csatlakozott. Batsányi, Baróti Szabó és Kazinczy folyóiratot is indítottak Magyar Museum címmel, melynek első száma 1787-ben jelent meg. Társaival való szubjektív és koncepcuonális nézeteltérései miatt a folyóirat következő számait Batsányi már egyedül szerkesztette tovább 1792-ig.
Ebben az évben adta közre a lapban A franciaországi változásokra című, forradalmi hangvételű versét, aminek következtében feljelentették és állását is ott kellett hagynia. 1793-tól gróf Forgách Miklós nyitrai főispán magántitkára lett.

Valószínűsíthető, hogy, Kassán töltött évei alatt lépett be az egyik szabadkőműves páholyba. Emiatt őt is megvádolták a Martinovics-féle összeesküvésben való részvétellel sok más írótársával együtt. Ezért 1794-ben letartóztatták, semmit sem tudtak rábizonyítani. Azonban nézetei miatt, amit a per során hangoztatott börtönbüntetésre ítélték; 1796-ig raboskodott Kufsteinben.
Szabadulását követően Bécsbe ment, ott élt 1809-ig. Folytatta költői, írói tevékenységét, de saját kötetei nem jelentek meg. Magyar Minerva címmel kiadványsorozatot indított, melyhez az anyagi támogatást Festetics György biztosította. A sorozatban Ányos Pál és Virág Benedek alkotásait jelentette meg. 1805-ben megnősült, felesége Baumberg Gabriella, osztrák költőnő volt.
1809-ben lelkesen köszöntötte a Bécsbe bevonuló Napóleont, s magyarra fordította a császárnak a magyarokat az osztrákoktól való elszakadásra felszólító kiáltványát Még ebben az évben Párizsba költözött, ahol a Napóleontól kapott anyagi támogatásból élt. 1815-ben, amikor a császár elveszítette hatalmát, az osztrákok újra bebörtönözték Batsányit Spielbergben. Innen egy év múlva feleségével együtt Linzbe vitték, ahol élete végéig rendőri felügyelet alatt állt. Noha a magyar szellemi életbe nem tudott többé bekapcsolódni, 1827-ben, majd 1835-ben megjelent egy-egy verseskötete, 1843-ban pedig a Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választották.
1845. május 12-én halt meg Linzben magányosan. Könyvtárát a Nemzeti Múzeumra hagyta.
A történelem mindig újjákezdésre kényszeríttette. Életét a magyar nyelv és irodalom alázatos szolgálata jellemezte.
Verseivel nemzetét kívánta szolgálni. Költőként irodalomtörténészek szerint a vátesz (látnoki erejű, ihletett költő, író) szerep állt hozzá a legközelebb. A nemzetnek elnyomóitól való megszabadulását, önállósága megteremtését sürgette a francia forradalom eseményeit üdvözlő, a forradalmárok példájának követésére buzdító verseiben, melyek közül a két leghíresebb, 1791-ben íródott költemény A franciaországi változásokra és A látó. Prózai művei közül jelentős A magyaroknak vitézsége... (1785) című történeti munkája, melyben magyar nemzeti hősök tetteit mutatta be, valamint A fordításról (1787-1789) című tanulmánya.

Ajánlott irodalom: Batsányi János Összes művei. I-I V. Kiad. Keresztury Dezső, Tarnai Andor. Bp., 1953-1961.
Mezei Mária: Batsányi János: A franciaországi változásokra. Irodalomtörténeti Közlemények 1969. Keresztury Dezső: Batsányi János 17633-I845. Bp., 2004.

Heinrich Friedrich Füger olajfestménye, 1808. MNMAz írás tulajdonosa: Fullextra.hu
http://www.fullextra.hu

Az írás webcíme:
http://www.fullextra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=3153
pharmacy online